Biển báo cấm

bien_cam

Tác dụng:

– Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm. Người sử dụng đường phải chấp hành những điều cấm mà nội dung biển đã thể hiện.

 

Quy cách:

– Biển có dạng hình tròn trừ biển số “Dừng lại” có hình bát giác; các biển có nền màu trắng.
– Các biển đều có viền đỏ rộng 10cm.
– Các biển có đường gạch chéo nghiêng 45° màu đỏ rộng 5cm  qua tâm từ phía trên bên trái xuống phía dưới bên phải .